Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавач и Купувач (потребител), който ползва learnocto.com за покупкатаи достъп до различни обучителни материали, както и покупката на книги и други продукти от електронния магазин на сайта.С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.learnocto.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт  https://kzp.bg/, както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

  1. ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът learnocto.com, който е собственост на ГРАНТ КАРДОН ЦИЕ ЕООД и служи за предоставяне на информация, свързана с бизнес, продажби и личностно развитие, както и запродажба на обучения, книги и други материали.Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба на абонамент за неограничен достъп до различни обучения, книги и други услуги и материали.

ГРАНТ КАРДОН ЦИЕ ЕООД е търговското дружество с ЕИК: 203133940, със седалище в град София, ул. 6-ти септември No30, което създава и поддържа сайта. ГРАНТ КАРДОН ЦИЕ ЕООД е основен официален представител за територията на Централна и Източна Европа на онлайн обучителната платформа www.cardoneuniversity.com. Като представител на обученията на Грант Кардон, ГРАНТ КАРДОН ЦИЕ ЕООД не носи отговорност за промените в съдържанието на онлайн платформата, както и начините на достъп до нея.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия и се възползва от обучителните материали, книги и други продукти.

„ПЛАТФОРМА“ –Cardoneuniversity.com e сайт, базиран в интернет пространството, който, благодарение на специално разработен за нуждите на платформата софтуер, позволява създаване на отделен акаунт.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“електроненмагазин, достъпен на адрес в Интернет www.learnocto.com, чрез който Потребителитеимат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки.

 

  1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

2.1. ГРАНТ ЦАРДОНЕ ЦИЕ ЕООД предлага на потребителите търговски и мотивационни обучения, посредством Платформата Cardoneuniversity.com.

2.2. За да има неограничен достъп до обученията в платформата в рамките на даден период (от датата на създаване), Потребителят трябва да е закупилдостъп за съответния срок. Таксите за обучението са посочени на съответната страница на сайта: www.learnocto.com.

2.3. При закупуване на достъп, Потребителят сключва договор за предоставената услуга, която се заплащапо банков път на посочени в договора сметки. За нуждите на договора, Потребителят трябва да посочи своите имена, адрес, ЕГН/ЕИК и имейл адрес.Всички условия по провеждането и ползването на обучението в платформата се уреждат чрез подписването на двустранен договор.

2.4. Посочените цени в сайта са крайни, освен в случаите, когато изрично е посочено, че цената е без включено ДДС.

 

  1. СЪЗДАВАНЕ НА АБОНАМЕНТ

3.1. Потребителят има право да се абонира за регулярни бизнес стратегии, получавани под формата на имейл. За да създаде абонамент, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. име и фамилия;

3.1.2. валиден адрес на своя електронна поща.

3.2. След създаване на абонамент, данните се въвеждат в Mailchimp (онлайн платформа за изпращане на бюлетини). В случай, че Потребителят желае да прекрати абонамента си за регулярните стратегии, може да се отпише чрез съответния бутон в получения имейл или с писмо до: office@learnocto.com.

3.3. Абонаментът за регулярните стратегии е напълно безплатен.

3.4. Регулярните бизнес стратегии  могат да съдържат и реклама на различни продукти и услуги, предлагани от Продавача.

 

  1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

4.1. Потребителитеизползват предимно интерфейса на страницата на продавача за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Продавачастоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

4.2. За извършване на покупко-продажба,Потребителят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.learnocto.com

4.3. Продавачът се задължава да информираПотребителяза всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения отПотребителятелефон за контакт.

4.4. Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Продавача са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

4.5. Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в койтоПотребителят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.learnocto.com. и получи номера на своята електронна покупка.

4.6. Продавачът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Потребителя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

4.7. Продавачът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи. Продавачът доставя стоките директно или чрез свои партньори или подизпълнители.

4.8. Продавачът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

4.9. По силата на сключения с Потребителитедоговор за покупко-продажба на стоки, Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

4.10. Потребителите заплащат на Продавача възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Продавача на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

4.11. Продавачът доставя заявените от Потребителитестоки в сроковете и при условията, определени от Продавача на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

4.12. Посочените цени в сайта са крайни, освен в случаите, когато изрично е посочено, че цената е без включено ДДС.

4.13. Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

4.14. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Продавача цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

4.15. Ако Продавачът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Потребителят е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Потребителят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

 

  1. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Цялата информация, публикувана в сайта learnocto.com, е собственост на ГРАНТ КАРДОН ЦИЕ ЕООД или Грант Кардон.

5.2. Забранява се копирането на текстове от learnocto.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на ГРАНТ КАРДОН ЦИЕ ЕООД .

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. ГРАНТ КАРДОН ЦИЕ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на платформата,онлайн магазинъти абонаментът за регулярни бизнес стратегии, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.

6.2. Продавачътпредприема мерки за защита на личните данни на Потребителясъгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

6.3. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Продавачътще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителитев момента на регистрацията.

6.4. Продавачътприема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес learnocto.com, с които всеки Потребител на сайта следва да се запознае.

 

  1. ИЗMEHEHИE И ДOCTЪΠ ДO OБЩИTE УCЛOBИЯ

7.1. ГРАНТ КАРДОН ЦИЕ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

7.2.За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Show Buttons
Hide Buttons